Δράσεις

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το Crowdsourcing στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών και καλύπτει πολλά θέματα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στόχος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε βασικές έννοιες και προσεγγίσεις των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως η ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, ο ψηφιακός γραμματισμός και η εξοικείωση με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του Crowdsourcing και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στην τάξη. Παρουσιάζονται επίσης πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των αρχών του Crowdsourcing στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην τάξη. Αυτό το νέο πρόγραμμα σπουδών διαφέρει σημαντικά από τα συμβατικά σχολικά αναλυτικά προγράμματα και με την ποικιλία των πόρων που παρέχει, θα έχει άμεσο και συνεχή αντίκτυπο στα σχολεία και τις χώρες όπου θα εφαρμοστεί.

Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος

Το έργο ENTICING προτείνει μια πλήρη σειρά πόρων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη των καθηγητών ανθρωπιστικών επιστημών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα εφαρμόσουν το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν το νέο πρόγραμμα σπουδών και τη λογική πίσω από την προσέγγιση που ακολουθεί η κοινοπραξία. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω μιας ποικιλίας εργαλείων μάθησης και παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μη συμβατικά περιβάλλοντα.

Περιεχόμενο μαθήματος και Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

Η πλατφόρμα ENTICING χρησιμεύει ως χώρος μάθησης, συνεργασίας και δικτύωσης κατά τη διάρκεια του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή του crowdsourcing από τους εκπαιδευτικούς, τη συνεργατική μάθηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών/συμμετεχόντων. Η πλατφόρμα με τις λειτουργίες της παρέχει στους συμμετέχοντες νέα διαθέσιμα εργαλεία μάθησης και διευκολύνει την αυτόνομη μάθηση. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία δικτύων που θα συμβάλουν περαιτέρω στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Είσοδος στην Πλατφόρμα

Εγχειρίδιο Χρήσης

Η κοινοπραξία έχει εφαρμόσει πιλοτικά το αναλυτικό πρόγραμμα σε ένα δείγμα καθηγητών ανθρωπιστικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τέσσερις χώρες-εταίρους. Περισσότεροι από 80 καθηγητές και διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν συνολικά στην πιλοτική φάση.

Μεθοδολογία & Σχέδιο Δράσης

Έκθεση Πιλοτικής Επιμόρφωσης

Η κοινοπραξία έχει ετοιμάσει εκθέσεις για όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και του crowdsourcing. Οι εκθέσεις αυτές εξυπηρετούν τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση του έργου και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ενίσχυση των γνώσεων για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και το crowdsourcing.

Περιλαμβάνουν:

  • Οδηγό για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναβάθμισης του έργου ENTICING
  • Κατευθυντήριες γραμμές για τις σχολικές αρχές σχετικά με το crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες
  • Συστάσεις πολιτικής

Καλλιέργεια ψηφιακής ετοιμότητας για καθηγητές ανθρωπιστικών επιστημών