Σχετικά με το έργο

Η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη προσπάθεια, και η ανταλλαγή ιδεών είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκπαίδευση. Το Crowdsourcing – δηλαδή, η λήψη πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές από μια ποικιλία ανθρώπων ή/και πηγών – είναι μια σημαντική μέθοδος για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η εκπαίδευση διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς και λαμβάνεται από τους μαθητές. Το Crowdsourcing στη σχολική εκπαίδευση είχε επιτυχή αποτελέσματα για τους μαθητές σε πολλές χώρες. Παρόμοια με άλλα επαγγέλματα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τεχνικές crowdsourcing για την προετοιμασία του μαθήματος στις τάξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο ENTICING στοχεύει στον άψογο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων του Crowdsourcing με την ανάγκη αναβάθμισης των επιπέδων ψηφιακής ετοιμότητας των καθηγητών ανθρωπιστικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντάς τους με ικανότητες και εργαλεία που θα βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους και ταυτόχρονα θα τους καταστήσουν έτοιμους να ανταποκριθούν γρήγορα σε συνθήκες κρίσης. Για τον σκοπό αυτό, το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο, ειδικά προσαρμοσμένο και συν-διαμορφωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και την υποστήριξή τους στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;

Καθηγητές ανθρωπιστικών σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί ΤΠΕ και διευθυντές σχολείων

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακαδημαϊκοί και ερευνητές

Φορείς και εκπαιδευτές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί σχολείων που θα έχουν πρόσβαση στις νέες γνώσεις

Κοινωνία των πολιτών και βασικοί ενδιαφερόμενοι

Δημόσιες αρχές

Το ευρύτερο κοινό