Активности

Наставната програма и курсеви за дигитални хуманитарни науки има за цел да го подигне интересот и кај професорите и кај учениците и да покрие многу предмети од хуманистичките науки. Дизајнираниот курс ги зајакнува капацитетите на професорите за клучните концепти и пристапи за дигитални хуманистички науки, како што се развој и управување со дигитални содржини, употреба на дигитални технологии во хуманистичките науки, дигитална писменост. Исто така, ги зајакнува капацитетите за употреба на методологијата и алатките за краудсорсинг и како да ги интегрираат во училницата а исто така прикажува практични примери за имплементација на принципите на дигиталните хуманистички групни извори во училницата. Оваа нова наставна програма значително се разликува од конвенционалните училишни програми, изобилствилава со расположливи ресурси, и има моментално и понатамошно влијание во училиштата и земјите каде што се спроведува.

Наставната програма

Проектот ENTICING нуди целосен пакет ресурси за подобрување на квалитетот на образованието. Поточно, развиен е целосен сет на детални упатства за поддршка на професорите по хуманистички науки од средните училишта кои се ангажирани да ја испорачаат наставната програма за курсеви за дигитални хуманитарни науки. Предложените насоки ја воведуваат новата наставна програма и пристапот што го подготви конзорциумот. Исто така, се осврнува и на предизвиците со кои се соочуваат воспитувачите во однос на барањата за образование и обука преку различни средини за учење преку Интернет и алтернативни средини и се обидува да ја обезбеди потребната поддршка за оние професионалци кои работат во неконвенционални средини.

Содржина на предметната програма и Насоки за наставници

Платформата ENTICING служи како простор за учење, соработка и вмрежување за времетраењето на проектот и по неговото завршување. Платформата е дизајнирана на таков начин што ќе овозможи примена на краудсорсинг од страна на професорите, заедничко учење и исто така интеракција меѓу наставниците/учесниците. Платформата со своите функции како простор за учење и соработка им овозможува на професорите/учесниците нови достапни алатки за учење и го олесни темпото на самостојно учењето. Истовремено, платформата помага во трансферот на знаење и вмрежување што дополнително ќе придонесе за нивниот професионален развој.

Најавете се на платформата

Упатство за користење

Конзорциумот ја тестираше наставната програма за курсеви за дигитални хуманитарни науки со неколку наставници од средните училишта по хуманистички науки во четирите земји партнери (земји за пилот имплементација). Очекувањата се дека најмалку 20 професори и директори од средните училишта ќе учествуваат во пилот фазата во секоја земја партнер

Пилот методологија и акционен план

Транснационален извештај

Оваа активност ги вклучува сите релевантни активности за промовирање на дигиталните хуманитарни науки и краудсорсингот а во исто време одржливоста на проектот ENTICING. Елаборираните извештаи служат за одржливост и надградба на проектот и во исто време придонесуваат за зголемување на знаењето за дигиталните хуманитарни науки и краудсорсинг.

Вклучува:

  • Водич за преносливост и надградување на проектот ENTICING
  • Упатства за училиштата за краудсорсинг во дигиталните хуманистички науки
  • Препораки за политики

Градење дигитална подготвеност за наставниците по хуманистички науки